Moţiune în Parlament. Maia Sandu trebuie să fie demisă.

textul moţiunii simple a PCRM, înregistrate în Parlament data de 4 iulie 2013.

Moţiune simplă

asupra politicilor în domeniul educațional,

activității Ministerului Educației și a activităţii ministrului Maia Sandu

 

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 105 din Constituția Republicii Moldova, art. 112-118 din Capitolul VIII al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea simplă asupra politicilor în domeniul educaţional, activităţii Ministerului Educaţiei şi a activităţii ministrului Maia Sandu.

 Motivarea

 Rezultatele sesiunii de bază a examenului de bacalaureat din acest an reprezintă o catastrofă naţională. Din numărul total de candidaţi (27.715 de elevi), au promovat examenele 16.130 elevi, sau 58,2%. Respectiv, 11.585 de elevi, sau 42% nu au susţinut BAC-ul. Nota medie generală a examenelor a fost de 6,07. Numărul elevilor care au media „10” la examenele de bacalaureat este de 4; numărul elevilor care au media mai mare sau egală cu „9” este de 212 (1,3%); mai mare sau egală cu „8” – 1.939 elevi (12%); mai mare sau egală cu „7” – 7.249 elevi (45%).

 Niciodată în istoria desfăşurării examenelor de bacalaureat în Republica Moldova nu s-au atestat rezultate atît de slabe. Considerăm, că aceste rezultate denotă eşecul politicilor din domeniul educaţiei, promovate de către guvernare din 2009 încoace, domeniul de responsabilitate al Ministerul Educaţiei și nemijlocit al ministrului.

 Datorită modului de organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat din acest an, centrele de bacalaureat s-au transformat în camere de detenţie, în loc să fie locuri de creaţie. Decizia Ministerului Educaţiei de a instala camere video de supraveghere în toate centrele de examinare şi de a cheltui mai mult de 7 mln lei pentru acest scop, a fost luată în mod unilateral fără consultaţii prealabile cu societatea civilă. Elevii erau puşi în condiţii de stres psihologic enorm, care nu inspira la gîndirea critică şi creativă, mai ales, că centrele au fost amplasate în incinta sălilor de sport, unde erau ticsiți împreună cîte 200-300 elevi.

 Motivarea Ministerului Educaţiei, precum că instalarea camerelor video este unica metodă eficientă împotriva copiatului este absolut nejustificată. Metodologia susținerii examenului de bacalaureat prevede, că candidaţii înainte de examen semnează o declaraţie pe proprie răspundere, prin care se obligă să nu deţină asupra lor materiale interzise, ce i-ar favoriza în rezolvarea subiectelor. Totodată, declaraţia pe propria răspundere prevede clar, că nerespectarea acestor dispoziţii are drept consecinţă eliminarea de la examen a candidatului. Pentru a controla executarea acestor prevederi, asumate conştient de către fiecare elev, în săli se află supraveghetori. Astfel, utilizarea adăugător la examenele de bacalaureat a camerelor de supraveghere, nu este altceva decît o afişare din start a atitudinii de neîncredere din partea Ministerului faţă de elevi, prezumînd delicvența tinerilor și în așa mod lezînd demnitatea lor.

Cu toate că au fost întreprinse atîtea măsuri, care de fapt s-au dovedit a fi ineficiente, apar tot mai multe semnale că, de fapt, actul de corupţie în timpul desfăşurării bacalaureatului nu a dispărut. Pur şi simplu, corupţia s-a deplasat la nivel de Ministerul Educației, în așa mod și sumele solicitate la cumpărarea notelor, fiind mult mai mari.

 În aceeaşi ordine de idei, este paradoxală situaţia cînd aşa numita luptă cu copiatul a fost inițiată de către ministrul Maia Sandu, care împreună cu membrii Guvernului precedent, a fost demisă la 5 martie 2013, prin moţiune de cenzură pe motiv de corupţie.

 Mai mult decît atît, ministrul Maia Sandu, pînă în prezent nu a întreprins careva acțiuni în legătura cu scandalul de corupţie la procurarea autobuzelor şcolare la preţ dublu și practic nimeni nu a fost sancționat, ci din contra au fost protejați de conducerea ministerului. Prin urmare este evident, că lupta se duce nu cu persoanele responsabile din cadrul ministerului, antrenați în activități ilegale și promovare a politicilor dezastruoase din domeniul educației, ci în mod cinic se lupta cu elevii – viitorul societății noastre.

 Este evidentă legătura cauzală între elaborarea proastă a programelor de studii și cerințele extrem de exagerate din testele de la examen, ceea ce a dus la neconformarea cunoștințelor primite cu cerințele finale de la examen. De exemplu, pentru elevii de la profilul umanitar testul la matematică era de nivelul celor de la profilul real.  Sau, testele la limba engleză au fost elaborate în mod incompetent, elevii fiind duşi în eroare însăşi de formulările incorecte ale testelor respective. Totodată, Ministerul Educaţiei s-a arătat incapabil să asigure publicarea la timp a rezultatelor bacalaureatului.

 În calitate de deputaţi de nenumărate ori am atenţionat despre consecinţele grave asupra viitorului ţării ale procesului de optimizare în sistemul de învăţămînt. Rezultatele de la bacalaureat sunt consecințele implementării așa numitei optimizării a școlilor, care de fapt este lichidarea acestora. Tendinţa negativă a acestui proces se vede prin cifre concrete. În 2010 în Republica Moldova au fost închise 14 şcoli, reorganizate 9 şcoli, iar procentul celor care au picat bacalaureatul era 6 la sută. În 2011 s-au închis 24 de şcoli, s-au reorganizat 14 instituţii, respectiv, 8% nu au susţinut examenul. În 2012 numărul şcolilor închise a crescut pîna la 57, au fost reorganizate 61 de şcoli, în consecință 12% au picat BAC-ul. Se atestă o tendinţă clară de scădere a nivelului de cunoştinţe odată cu optimizarea şcolilor. Se cunoaşte că, conform Hotărîrii Guvernului din 5 iulie 2011, pînă la sfîrşitul acestui an se preconizează optimizarea a altor peste 220 de instituţii de învăţămînt.

 În concluzie este clar, că așa numitele reforme din sistemul educațional începute în anul 2009 și prelungite cu „succes” de actuala ministră Maia Sandu au suferit un eșec total și dacă nu le vom stopa, inclusiv prin aducerea la Ministerul Educației a unor peroane competente, în următorii ani vom avea o statistică urîtă și dezastruoasă în susținerea examenelor de bacalaureatul, devenind un obiect de batjocoră.

 Conform estimărilor Guvernului, implementarea deplină a optimizării în perioada 2011-2013 va genera economii în suma de 230 mln lei, iar cheltuielile pentru reformă vor constitui 215 mln lei, ceea ce înseamnă că „economia pură”, dacă putem în genere să utilizăm aşa noţiuni vorbind de educaţie, se estimează la suma de 15 mln lei. Suntem convinşi că este o crimă să distrugi sistemul învăţămîntului creat pe parcursul a multor decenii, pentru a economisi 15 mln lei, dacă ar putea fi constatate ca economisiri și anume – printre cheltuielile pentru realizarea reformei se prevăd alocări a 2,5 mln lei pentru crearea noilor direcţii în cadrul Ministerului Educaţiei, care s-ar ocupa nemijlocit de optimizare. Sau un alt punct nu mai puţin paradoxal – alocarea a 2 mln lei pentru campanie de informare a cetăţenilor despre avantajele optimizărilor.  

 O altă consecință a optimizărilor este creșterea constantă a ratei abandonului şcolar. Deja la moment datele disponibile ne arată că numărul copiilor neşcolarizaţi este alarmant.     

 Politica de susţinerea și promovare a pedagogilor tot rămîne a fi o problemă a actualului sistem de învăţămînt. Cum putem noi vorbi despre motivarea pedagogilor, pe cînd nimeni din ei nu este sigur de faptul că din 1 septembrie, şcoala lor nu va fi închisă, nimeni din pedagogi nu este sigur că nu va deveni victima a disponibilizărilor. Mai ales, că pe site-ul oficial al Fondului Monetar Internaţional este publicată scrisoarea Guvernului, unde conducerea Ministerul Educație, se obligă să reducă în sfera învăţămîntului 8000 de locuri de muncă, inclusiv 2400 de locuri vacante, ceea ce de fapt înseamnă planificarea disponibilizării a cel puţin 5600 de cadre didactice şi non-didactice, pe viu.

 Este evident faptul lipsei dialogului dintre Ministerului Educaţiei și angajatori prin intermediul Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, astfel încît să fie promovat învăţămîntul mediu de specialitate, iar numărul locurilor la studii universitare şi mediu de specialitate la diferite specialităţi să fie corelat cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

 Totodată, se atestă o lipsă totală a evoluției în domeniul politicilor de susținere a tineretului, în scopul stopării procesului de migrație din Republica Moldova peste hotare. Nivelul burselor studenţeşti rămîne la nivelul anului 2009, locurile bugetare în instituţiile universitare şi mediu de specialitate se reduc, costul contractelor de studii este în permanentă creştere, de asemenea creşte plata pentru cazare în cămine studenţeşti. Se creează impresia, că unica grija a Ministerului Educaţiei este servirea intereselor celor 9 rectori ai instituțiilor superioare de învățămînt de stat din ţară, care sunt membri ai Partidului Liberal Democrat din Moldova, care a și promovat-o pe Maia Sandu în calitate de ministru al educaţiei.

 Unicul program existent de susţinere a tinerilor pedagogi a fost elaborat şi implementat de guvernarea precedentă. Din 2009 încoace Ministerul Educaţiei nu a propus nici un program nou pentru atragerea tinerilor în domeniul pedagogiei, mai ales în localităţile rurale. Mai mult decît atît, din 2009 odată cu venirea noii guvernări, s-a stopat implementarea programului de asigurare a tinerilor specialişti cu locuinţe în mediul rural. Ministerul Educaţiei nu a întreprins nici o măsură ca această situaţie să se schimbe şi tinerii specialişti, inclusiv pedagogi, să fie atraşi la muncă în sate.

 Atitudinea statului faţă de domeniul educaţiei se atestă prin nivelul de finanţare a acestui domeniu în coraport cu PIB-ul. Dacă în 2010 acest indicator era de 9,2%, în 2013 finanţarea învăţămîntului a scăzut pînă la 7,2% din PIB. Responsabilitate directă pentru această scădere drastică o poartă Ministerul Educaţiei, care în perioada elaborării bugetului de stat nu insistă asupra majorării alocărilor pentru domeniul educației.

Tăcerea criminală şi inactivitatea ministrului educaţiei în vederea obţinerii unui buget cuvenit pentru dotarea şcolilor, implementarea programelor pentru susţinerea tinerilor, pentru majorarea burselor şi locurilor bugetare, dă dovadă de iresponsabilitatea și neprofesionalismul conducerii ministerului, pe cînd o simplă analiză ne arată majorări serioase ale bugetelor altor instituţii de stat, spre exemplu, din 2010 pînă la 2013 – bugetul Parlamentului s-a majorat cu 33 mln lei, al Aparatului Președintelui cu 8,6 mln lei, al  Cancelariei de Stat cu 46 mln lei, al Curţii Constituţionale cu 5 mln lei, al Consiliului Superior al Magistraturii cu 16 mln lei, al Curţii Supreme de Justiţie cu 16,9 mln lei, al Procuraturii Generale cu 60 mln lei, al Ministerului Finanţelor cu 264 mln lei.

 Toate aceste şi alte exemple ne arată lipsa unei strategii durabile de dezvoltare a sistemului de învăţămînt din partea Ministerului Educaţiei. Incompetenţă profesională a ministrului educaţiei, doamna Maia Sandu, se completează cu lipsa totală de transparenţă a administrării Ministerului Educației. Ori de cîte ori, noi în calitate de deputaţi am solicitat informaţii, am adresat interpelări și organizare de audieri cu participarea doamnei Maia Sandu, ministrul educației – procesul sau se bloca, sau se tergiversa sub diferite motive, iar interpelările rămîneau fără răspuns. În decembrie 2012 reprezentantul oficial al Ministerului Educaţiei a promis să remită în scurt timp membrilor Comisiei parlamentare de educaţie o informaţie amplă cu privire la planurile de optimizare a școlilor pentru anul 2013. Pînă în prezent acest raport nu a fost prezentat. Exemplul recent este contramandarea audierii Ministrului Educaţiei cu privire la procesul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2012-2013, care a fost inclusă în ordinea de zi a şedinţei Parlamentului data de 28 iunie 2013 prin votarea unanimă a deputaților prezenți la ședința Parlamentului din 27 iunie 2013.

 Aceste şi alte cazuri de ignorare a legislației și cerințelor legale a Parlamentului de către Ministerul Educaţiei și nemijlocit doamna Maia Sandu, încalcă flagrant art.66, lit. i) al Constituției Republicii Moldova, conform căruia Parlamentul exercită controlul parlamentar asupra puterii executive.

 Astăzi constatăm, că aflarea în continuare a dnei Maia Sandu în fruntea Ministerului Educației, va înrăutăți și mai mult situația în domeniul educațional, care va cauza consecințe grave pentru întreaga societate.

 În aceste circumstanţe, Ministrul Educației, Maia Sandu, a pierdut dreptul moral de a realiza politicile în domeniul educațional și a exercita conducerea Ministerului Educației. În așa condiții, reieșind din principiul răspunderii colegiale a Guvernului, și în scopul evitării introducerii unei moțiuni de cenzură asupra activității întregului Executiv, doamna Maia Sandu urmează a fi demisă.

 Dispozitivul

 În virtutea celor menţionate mai sus, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moţiune simplă, constatăm situaţia nesatisfăcătoare în domeniul educaţional, remarcăm eşecul politicilor în domeniul educaţional şi solicităm iniţierea imediată a procedurii de demitere a ministrului Educaţiei Maia Sandu

Un răspuns to “Moţiune în Parlament. Maia Sandu trebuie să fie demisă.”

  1. a great number of nba sports core ideas and simply novel vedio Says:

    …Recent Blogroll Additions

    […]Wow, superb weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?[…]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: